لیست قیمت ها

میلگرد بستر

نام محصولاطلاعات محصولواحد شمارشقیمت
میلگردبستر(آجدارگالوانیزه) 15سانتی متریشاخه 3 متری
میلگردبستر(آجدارگالوانیزه) 11سانتی متریشاخه 3 متری
میلگردبستر(آجدارگالوانیزه) 5سانتی متریشاخه 3 متری
گیرهگالوانیزهعدد
قلابگالوانیزهعدد

تیرچه صنعتی

نام محصولاطلاعات محصولواحد شمارشقیمتتصویر
تیرچهارتفاع 20
تیرچهارتفاع 25
تیرچهارتفاع 30

آرماتور

نام محصول
اطلاعات محصول
واحد شمارش قیمت
تصویر
آرماتور
ادکا
عصایی

مش

نام محصولاطلاعات محصولواحد شمارشقیمتتصویر
مشبرگ

مفتول

نام محصول
اطلاعات محصولواحد شمارش
قیمتتصویر
سیم نرم فابریک 1.5کیلو گرم
سیم نرم فابریک 2.5کیلو گرم